José Luis Clua Espuny

José Luis Clua Espuny

Stroke Epidemiology. Main researcher and Project Manager

MD. Universidad Barcelona
Master Health Management. Universidad Barcelona
Master Health Quality Management. Universidad Autonoma Barcelona
Master primary Care. Universidad Miguel Hernandez
PhD Universidad Miguel Hernandez, Elche

Institut Català Salut. EAP Tortosa 1-est. UUDD Tortosa. SAP Terres de l’Ebre
UUDD Tortosa
Universidad Miguel Hernández

Mª Antonia González Henares

Mª Antonia González Henares

Avoidable mortality and haemorragic strokes

MD. Universidad de Zaragoza.
Master Primary Care. Universidad Miguel Hernández
PhD. Miguel Hernandez University

Institut Catala de la Salut. EAP Aldea-Camarles-Ampolla. SAP Terres de l’Ebre

Jorgina Lucas Noll

Jorgina Lucas Noll

Economic cost of Atrial Fibrillatio

MD. Universidad de Barcelona
Master Primary Care. Universidad Miguel Hernández

Institut Catala de la Salut. UGA EAPs Sant Carles de la Ràpita-Ulldecona- Amposta. SAP Terres de l’Ebre

Anna Panisello Tafalla

Anna Panisello Tafalla

Atrial Fibrillation and Stroke

MD. Universidad Lleida
Master Primary Care. Universidad Miguel Hernández

Institut Catala de la Salut. EAP Aldea-Camarles-Ampolla. SAP Terres de l’Ebre

apanisellot.ebre.ics@gencat.cat

Lluïsa Queralt Tomàs

Lluïsa Queralt Tomàs

Stroke disability

Nurse. Universitat Rovira i Virgili
Master Nursing Management. Universidad Barcelona
Master Primary Care. Universidad Miguel Hernandez
PhD. Miguel Hernandez University

Institut Catala de la Salut. EAP Tortosa 2-oest. SAP Terres de l’Ebre.

lqueraltt.ebre.ics@gencat.cat

Eulalia Muria Subirats

Eulalia Muria Subirats

Atrial Fibrillation prediction

MD. Universitat Rovira i Virgili

Institut Català Salut. EAP Tortosa 1-est. UUDD Tortosa. SAP Terres de l’Ebre

eumuria@gmail.com