Ictus i resultats en fibrinòlisi: Josep Lluís Clua Espuny

Objectiu principal: Avaluació resultats de la fibrinòlisi

Actualment el 77% de les comunitats autònomes espanyoles consideren l ’ictus com una area prioritària d’intervenció en salut a la seva comunitat, però tant sols el 54% tenen un pla d’actuació i els resultats de l’ us de la fibrinòlisi estan per sota de les expectatives esperades. En relació als resultats desprès d’un episodi d’ictus, els previs descriuen diferencies entre homes i dones tant el seu pronòstic funcional com en la seva supervivència. Les dones tenen un pronòstic funcional menys favorable però una major supervivència als 5 anys. Mes enllà de les diferencies epidemiològiques, la implantació del tractament fibrinolític aporta noves controvèrsies en els resultats segons el sexe: mentre uns estudis demostren que beneficia més a les dones segons l’edat, en la prevenció secundària, en la severitat clínica o la presència d’insuficiència cardíaca i la recurrència d’esdeveniments cardiovasculars; altres suggereixen que no hi ha diferencies clíniques o inclòs objectiven que les dones tenen menys probabilitats de ser tractades amb fibrinòlisi. Si be la ràtio de mortalitat general i cerebrovascular es favorable a les dones fins als 85 anys, al nostre medi quasi la totalitat de l’efecte beneficiós de la fibrinòlisi seria atribuïble al major benefici sobre les dones.

Tenim resultats a Terres de l’Ebre i pretenem obtenir una ajuda SIDIAP per avaluar i validar-los a nivell català: confirmar o no si hi ha relació entre el sexe i la supervivència del pacients tractats rutinàriament desprès d’un episodi d’ictus amb fibrinolisi24 des de la implantació del Codi Ictus territorial (on els resultats inicials apuntaven a diferencies cap a una major supervivència en dones). Les seves implicacions en l’algoritme de tractament permetrien identificar pacients amb major potencialitat de benefici amb fibrinòlisi i redefinir el circuit de noves terapèutiques com la trombectomia.

Resultados de la Fibrinólisis:
TAC into the ambulance. Save time
13275347_824411047692124_1291641656_o