Mª Antonia González HenaresSupervivència i ictus. Els ictus hemorràgics. Mortalidad Innecesariamente Prematura y Sanitariamente Evitable (MIPSE): Mª Antonia González Henares

ORCID: 0000 – 0001 – 8576 – 0233

Objectiu principal: Tesi doctoral per article/s

En l’estudi Ebrictus en el període 2006-2013 observem un increment del percentatge dels ictus hemorràgics que passa del 7,9% al 14,8%, estadísticament significatiu ( p< 0,001) sense canvis en la severitat de l’episodi (NIHSS mig de 12-13). Aquest increment podria estar relacionat amb un major envelliment de la població del nostre territori, l’ increment en l’ us del TAO, un increment de pacients polimedicats i possibles traumatisme relacionats amb la mateixa discapacitat del pacient. L’envelliment de la nostra població s’associa a una major prevalença de comorbiditats com la fibril·lació auricular que es tributaria de tractaments anticoagulants, associats a un major risc d’hemorràgies cerebrals. Segons dades de la farmàcia territorial CatSalut hi ha hagut un increment en la dosi diària definida (DDD)/1000 hab/any dels anticoagulants orals d’un 40% en el període 2009-2014.

Entre el grup d’homes s’objectiva una prevalença més alta de hepatopatia crònica (p 0.028) i consum d’alcohol (p 0.004), insuficiència renal(p 0.007), i prescripció activa de hipouricemiants (p 0.006) i dies d’hospitalització (p 0.030). El grup de dones és més gran en edat (76.06± SD 12.47 vs 72.7± SD 12.4, p 0.05) i tenen una prescripció activa més alta de antidepressius (p 0.001) i antiinflamatoris (p 0.05). 40% dels episodis tenen lloc ≥80 years. La puntuació en la escala de Barthel després de l’episodi era més baixa entre les dones (72.3±29.7 vs 82.0±23.3) i el Rankin més alt que en els homes (3.7±1.4 vs 2.6±1.5). Donat que els ictus hemorràgics son els que presenten uns resultats mes desfavorables en quant a mortalitat i pèrdua de la seva autonomia, es necessari que ho considerem com un element fonamental en la planificació de l’atenció domiciliaria, especialment en la prevenció d’accidents i en l’ us de medicaments, freqüentment per tractar-se de pacients polimedicats i el risc de la seves interaccions. Es per això que també es un objectiu del treball investigar les característiques dels ictus hemorràgics i les seves relacions causals.

Investiguem la “incidència evitable40,56” de casos d’hemorràgia intracerebral (ICH) associada a causes externes que disposen de tractament o mesures de prevenció i que podrien haver-se evitat si el sistema hagués actuat correctament en totes les seves intervencions. S’utilitza la classificació MIPSE (Mortalidad Innecesariamente Prematura y Sanitariamente Evitable) proposada pel Servei de Informació i Estudis de la Direcció General de Recursos Sanitaris de Catalunya. Un 40,1% (88/219) dels casos s’associen a factors evitables: la hipertensió arterial (19,6%) i el traumatisme associat (16,4%) com a més freqüents, ja que estan presents en el 89,7% dels pacients amb ICH associada a factors evitables o tractables. S’han identificat els següents factors de risc: hipertensió arterial (OR 2.89); el consum de tabac (OR 1.8); i la prescripció activa d’anticoagulants orals (OR 1.47), antiagregants plaquetaris (OR 1.81) i antidepressius (3.7). La incidència de ICH evitables significa el 66,6% (58/87) de tots els casos <74 anys d’edat i el 22,7% (30/132) ≥75 anys.