Anna PaniselloFibril·lació auricular e ictus: Anna Panisello Tafalla.

ORCID: 0000 – 0002 – 1389 – 0431

Objectiu principal: Tesi doctoral per article/s

Entre els factors amb major risc relatiu per sofrir un ictus, destaquem la hipertensió arterial i la fibril·lació auricular (FA). En el grup de pacients en que s’associa ictus i fibril·lació auricular aquesta era desconeguda en el 40% dels casos. La prevalença de FA en població major de 60 anys s’ha quantificat en un 10’9% (IC 95% 9,1%-12,8%) incrementant-se amb l’edat passant del 2,4 entre les edats compreses de 61-64 anys a passar del 24,4% en ≥85 anys en que s’inverteix a favor de les dones i obté la màxima prevalença (26,6%) i al voltant del 20% (1/45 persones) sofriria una FA desconeguda i per tant, no tractada. Constitueix un greu problema de salut publica amb un impacte significatiu sobre els costos sanitaris, s’associa a greus problemes com l’ ictus o l’embòlia sistèmica, la insuficiència cardíaca i el deteriorament mental, comportant una considerable morbimortalitat i discapacitat, convertint-la en una de les prioritats del nostre sistema sanitari.

El tractament anticoagulant oral (TAO) ha mostrat ser efectiu en la prevenció primària i secundaria dels embolismes en pacients amb fibril·lació auricular valvular, sent actualment el tractament d’ elecció ja que redueix el risc de ictus en més del 60%. Warfarin és el mètode més utilitzat com TAO, però té importants inconvenients relacionats amb els seus efectes secundaris i la necessitat de monitorització. L’estratificació del risc, primer amb el CHADS2 i posteriorment amb el CHA2DS2-VASc i l’ us del HASBLED per avaluar el risc de sagnat ens permeten prendre decisions clíniques mes eficients tant en la indicació o no de tractament com el tipus de TAO. En aquest sentit cal treballar especialment en el pacient geriàtric pel que fa a la relació entre l’avaluació cognitiva (MMSE), el grau de discapacitat per les AVD (Index de Barthel o Rankin), el risc de caigudes i les habilitats rellevants per la vida diària (Timed Test of Money Counting) i les possibles indicacions de anticoagulants orals i tipus. Tot i les noves eines que tenim actualment, no sols hi ha una proporció significativa de pacients amb FA que no reben TAO especialment entre aquells més grans i amb més risc de ictus, sinó també una manca d’ús sistemàtic del TTR com a mesura de qualitat del TAO. Segons un estudi propi, considerant la FA desconeguda, el percentatge de pacients sense TAO i el percentatge de pacients amb TAO però amb TTR<60%, tan sols al voltant del 40% de pacients amb FA serien tractats amb TAO i amb TTR≥60%. L’objectiu és conèixer l’actuació dels serveis d’Atenció Primària, urgències hospitalàries i dels serveis especialitzats en la FA per tal de garantir una atenció al pacient eficient i de qualitat amb l’ús del TAO i quin seria el procés més eficient per una gestió interdisciplinar (Atenció Primària, Geriatria, Cardiologia y Neurologia)

Per un altra part, la FA no diagnosticada té el risc de l’ictus abans de que sigui diagnosticada i tractada. Actualment l’estudi STROKESTOP ha establert les bases per realitzar un cribratge poblacional de la FA per reunir els criteris de Wilson–Jungner (World Health Organization, 1968).

1. The condition sought should be an important health problem.

2. There should be an accepted treatment for patients with recognized disease.

3. Facilities for diagnosis and treatment should be available.

4. There should be a recognizable latent or early symptomatic stage.

5. There should a suitable test or examination.

6. The test should be acceptable to the population.

7. The natural history of the condition including development from latent to declared disease. should be adequately understood.

8. There should be an agreed policy on whom to treat as patients.

9. The cost of case finding (including diagnosis and treatment of patients diagnosed)

should be economically balanced in relation to possible expenditure on medical care as a whole.

10. Case finding should be a continuing process and not a ‘once and for all’ project.

Com a comarca pilot, iniciarem, participarem i avaluarem des del Pla director de la Malaltia vascular cerebral en el marc del programa d’atenció a la cronicitat una ruta sobre Fibril·lació Auricular (FA) que pugui contestar a qüestions relacionades amb la FA no coneguda i, per tant, no tractada (projecte AFRICAT i RIVER Registry). La nostra idea es implementar aquesta ruta en tres territoris a Catalunya: Terres de l’Ebre, Barcelona dreta i Vallès Occidental àrea Sabadell. Els objectius fonamentals d’actuació seran la inclusió del cribratge de la FA en persones més grans de 60 anys com activitat PAPPs, la correcta decisió de anticoagular amb l’objectiu del TTR >60% i aconseguir un procés assistencial coordinat d’acord als criteris de qualitat definits amb les especialitats de referència (criteris ruta assistencial), i participació en projecte AFRICAT.